Przepisy pływania 2005 - 2009

niedziela, 06 lutego 2011 16:59
Array Drukuj Array

SW 1 Kierownictwo zawodów.

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu, sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:
sędzia główny (1)
kierownik pomieszczenia kontrolnego
sędziowie stylu (4)
starterzy (2)
kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu pływalni)
kierownik sekretariatu (1)
kierownicy wyścigów (2)
obsługa linki przedwczesnego startu (1)
informator (1)

SW 1.2.2 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów, co podlega, tam gdzie jest to stosowne, zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze.

SW 1.2.3 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, 3 sędziów mierzących czas na każdym torze i 2 sędziów mierzących czas dodatkowo.

SW 1.2.4 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, wymagany jest sędzia - kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

Uwaga:
Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów:
na pływalni 25 m - 20 sędziów + sekretariat
na pływalni 50 m - 24 sędziów + sekretariat

SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami pływackim i przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.

SW1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.

SW 2 Sędziowie.

SW 2.1 Sędzia główny.

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagań lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygnięcie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w p.SW 13.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów. Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile uzna to za konieczne.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnał pływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająć swoje miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet zmiennych, sygnalizujący, że powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi długi gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty lub pływaka sztafety zmiennej do bezzwłocznego zajęcia pozycji startowej. Gdy pływacy i sędziowie są przygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy są pod kontrolą startera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawać w tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:
Sędzia główny wyciągniętą rękę w kierunku startera trzyma tak długo, aż starter da sygnał do startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękę jest to znak dla startera, że ma on wstrzymać start.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów.

SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego.

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej aparatury pomiaru czasu włącznie z przeglądem zapisu „backup timing” wideo.

SW 2.2.2 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników z wydruków komputerowych.

SW 2.2.3 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wydruków zmian sztafetowych i doniesienie o każdej przedwczesnej zmianie sędziemu głównemu.

SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać „backup timing” wideo dla potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.

SW 2.2.5 Kierownik kontroluje wycofania zawodników po eliminacjach lub finałach, wprowadza wyniki na oficjalne formularze, spisuje wszystkie nowo ustanowione rekordy i przechowuje wyniki we właściwym miejscu.

SW 2.3 Starter.

SW 2.3.1 Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy sędzia główny przekażemu ją (SW 2.1.5) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się zgodnie z SW 4.

SW 2.3.2 Starter powinien zgłosić sędziemu głównemu opóźnianie startu przez pływaka, umyślne zakłócanie porządku lub inną formę złego zachowania mającego miejsce na starcie, lecz jedynie sędzia główny może zdyskwalifikować pływaka za takie opóźnianie, umyślne zakłócanie porządku lub złe zachowanie.

SW 2.3.3 Starter ma możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

SW 2.3.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w odległości około pięciu metrów od krawędzi startowej pływalni, skąd sędziowie widzą i słyszą sygnał startu, a pływacy słyszą sygnał.

Uwaga:
Przy starcie do wyścigu w stylu grzbietowym, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w przedłużeniu linii startu.

SW 2.4 Kierownik wyścigu.

SW 2.4.1 Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.

SW 2.4.2 Kierownik wyścigu informuje sędziego głównego o każdym zauważonym naruszeniu przepisów, dotyczących reklamy (GR6) oraz jeżeli wywołany pływak jest nieobecny.

SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów.

SW 2.5.1 Kierownik inspektorów nawrotów zapewnia, aby inspektorzy nawrotów wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów.

SW 2.5.2 Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zgłoszenia od inspektorów nawrotów, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i przedstawia je bezzwłocznie sędziemu głównemu.

SW 2.6 Inspektorzy nawrotów.

SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po obu stronach pływalni.

SW 2.6.2 Każdy inspektor nawrotów powinien dopilnować, że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami, poczynając od początku ostatniego ruchu ramieniem przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramieniem po nawrocie. Inspektor nawrotów na startowym końcu pływalni, powinien dopilnować, aby pływacy przestrzegali stosownych przepisów od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion. Inspektorzy nawrotów na końcu pływalni, na którymma miejsce zakończenie wyścigu, muszą dopilnować, żeby pływacy kończyli wyścig zgodnie z przepisami.

SW 2.6.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500m, każdy inspektor nawrotów na nawrotowym końcu pływalni, powinien notować ilość odcinków pokonanych przez pływaka na jego torze i informować pływaka, odnośnie pozostającej ilości odcinków do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczbą. Może zostać użyte urządzenie półautomatyczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

SW 2.6.4 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, daje sygnał ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości pływalni i pięć (5) m do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygnał ten może być powtarzany po nawrocie dopóki pływak nie dopłynie do znaku 5 m na linie. Sygnałem ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.

SW 2.6.5 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, w wyścigach sztafetowych określa, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową, gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna aparatura do sędziowania zmianw sztafecie, to powinna ona być zastosowana zgodnie z SW 13.1.

Uwaga:
Tolerancja urządzenia wynosi do 0,03 sekundy.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.

Uwaga:
W zawodach krajowych, gdzie nie zastosowano aparatury automatycznej, funkcje inspektorów nawrotów po stronie startu pełnią sędziowie mierzący czas.

SW 2.7 Sędziowie stylu.

SW 2.7.1 Sędziowie stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.

SW 2.7.2 Każdy sędzia stylu kontroluje prawidłowość przestrzegania przepisów dotyczących stylu pływania dla właściwej konkurencji i obserwuje nawroty, pomagając inspektorom nawrotów.

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce, wyszczególniając konkurencję i numer toru.

SW 2.8 Kierownik sędziów mierzących czas.

SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim sędziom mierzącym czas oraz tory,za które są odpowiedzialni. Powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są trzy (3) czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.8.2 Kierownik sędziów mierzących czas, zbiera od sędziów mierzących czas na każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne, kontroluje ich czasomierze.

SW 2.8.3 Kierownik sędziów mierzących czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas na karcie na każdym torze.

SW 2.9 Sędziowie mierzący czas.

SW 2.9.1 Każdy sędzia mierzący czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny być certyfikowane.

SW 2.9.2 Każdy sędzia mierzący czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał startu i zatrzymać, gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie mierzący czas mogą być poinstruowani przez kierownika sędziów mierzących czas aby rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100m.

SW 2.9.3 Bezpośrednio po wyścigu, sędziowie mierzący czas na każdym torze, notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je kierownikowi sędziów mierzących czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do kontroli. Nie kasują wskazań na czasomierzach, dopóki nie otrzymają sygnału „skasować czasomierze” od kierownika sędziów mierzących czas lub od sędziego głównego.

SW 2.9.4 W przypadku nie stosowania wspierającego systemu video, może być konieczne korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.

SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych.

SW 2.10.1 Kierownik sędziów celowniczych wyznacza dla kaSdego sędziego celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma ustalić.

SW 2.10.2 Po wyścigu, kierownik sędziów celowniczych zbiera podpisane karty celownicze od każdego sędziego celowniczego i ustala kolejność miejsc, które przekazuje bezpośrednio do sędziego głównego.

SW 2.10.3 Gdy do sędziowania zakończenia wyścigu zastosowana jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, kierownik sędziów celowniczych po każdym wyścigu musi przedstawić kolejność zawodników zarejestrowaną przez aparaturę.

Uwaga:
Jeżeli nie zastosowano automatycznego urządzenia do sędziowania, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy. Jeżeli sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:
osobistą obserwacją wyścigu i jego zakończenia
czasami uzyskanymi przez pływaków
pełnym obiektywizmem i lojalnością sędziowską

SW 2.11 Sędziowie celowniczy.

SW 2.11.1 Sędziowie celowniczy usytuowani są na podniesionych miejscach, w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu, skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu, chyba że obsługują oni automatyczną aparaturę do sędziowania na torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy zakończeniu wyścigu.

SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy notują kolejność miejsc, zajętych przez zawodników. Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie mogą spełniać funkcji, jako mierzący czas w tej samej konkurencji.

SW 2.12 Sekretariat (nie dotyczy igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata).

SW 2.12.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników wydruku komputera lub wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu, otrzymanych od sędziego głównego. Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelnić podpisanie wyników przez sędziego głównego.

SW 2.12.2 Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finałów, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, sporządzają wykaz nowo ustanowionych rekordów, prowadzą punktację tam, gdzie ona obowiązuje.

SW 2.13 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od siebie,chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.

SW 4. Start.

SW 4.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.

SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe (SW6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę „na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.

SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.

SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy startują ponownie.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem, z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny sposób pływania niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i pokażdym nawrocie. Przed tym punktem, głowa musi„złamać” powierzchnię wody.

SW 6 Styl grzbietowy.

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała. W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położeniana plecach przy opuszczaniu ściany.

SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując sięw pozycji na plecach.

SW 7 Styl klasyczny.

SW 7.1 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i pokażdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Przekręcanie ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolone. W czasie wyścigu cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności.

SW7.2 Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.

SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Postarcie i pokażdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg. Głowa musi„złamać” powierzchnię wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu. Pojedyncze delfinowe kopniecie do dołu, po którym następuje kopnięcie w styluklasycznym jest dozwolone w czasie całkowitego zanurzenia. Po czym wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.

Interpretacja:
delfinowy ruch nóg nie jest częścią cyklu ruchowego i jest dozwolony tylko po starcie i nawrocie w czasie gdy następuje pociągnięcie ramionami ku tyłowi w kierunku nóg lub po pociągnięciu ramionami będąc w całkowitym zanurzeniu, po czym następuje kopnięcie nóg w stylu klasycznym.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.4, ruch nożycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest„złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniuwyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.

SW 8 Styl motylkowy.

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu.

SW 8.2 Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą być na tym samym poziomie ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do następnego nawrotu lub finiszu.

SW 9 Styl zmienny.

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny.

SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny.

SW 9.3 Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu.

SW 10 Wyścig.

SW 10.1 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.

SW 10.2 Pływak musi ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.3 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.4 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji styludowolnego lub w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić.

SW 10.5 Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.

SW 10.6 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.

SW 10.7 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładać okulary pływackie.

SW10.8 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW10.9 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków.

SW 10.10 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany, będzie zdyskwalifikowana.

SW 10.11 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich zespołów ukończą wyścig będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.12 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku udokumentowanej przez lekarza niedyspozycji.

SW 10.13 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.14 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.

SW 10.15 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub system dający taki efekt.