Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przepisy pływania 1976 - 1980

Na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i we wszystkich otwartych spotkaniach międzynarodowych i krajowych obowiązują następujące przepisy:

SW 1. SĘDZIOWIE

a) Komitet Organizacyjny zawodów powołany przez właściwe władze pływackie posiada prawo decyzji we wszelkich sprawach nie podlegających Sędziemu Głównemu i komisji sędziowskiej. Komitet ten ma prawo wstrzymać zawody w całości lub w części i dawać wskazówki - zgodnie z przepisami - co do sposobu przeprowadzenia zawodów lub poszczególnych konkurencji.

b) Na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i we wszystkich otwartych zawodach międzynarodowych muszą być zapewnione i używane zatwierdzone systemy elektronicznej aparatury do ustalania czasów i kolejności miejsc zawodników na mecie, a także mierzyć czas zawodnika na każdym torze. Tak ustalone miejsca zawodników na mecie i w ten sposób mierzone czasy zawodników mają pierwszeństwo przed decyzjami sędziów celowniczych i sędziów mierzących czas.
W przypadku defektu lub błędu w działaniu automatycznego urządzenia, za oficjalne należy uznać decyzje sędziów celowniczych i zmierzone czasy przez sędziów mierzących czas.
Pomiar czasu przez automatyczne urządzenie odbywa się z dokładnością do jednej setnej sekundy.
Gdy użyte jest automatyczne urządzenie do pomiaru czasu z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy, to trzecia cyfra nie będzie zapisana ani wykorzystana do ustalenia kolejności. W przypadku równych czasów, uzyskanych co do jednej setnej sekundy, wszystkim zawodnikom zostanie przyznane to samo miejsce /patrz SW3. p.2/ dla rozstrzygnięcia kolejności w eliminacjach.
Czasy pokazane na tablicy świetlnej powinny być podane z dokładnością do jednej setnej sekundy.

Uwaga. Czasy z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy mogą widnieć jedynie na wydrukach z urządzenia automatycznego.

c) Na zawody Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Regionalne, ważniejsze zawody międzynarodowe i mistrzostwa krajowe wyznacza się niżej wymieniony skład komisji sędziowskiej, który podlega zatwierdzeniu odpowiednich władz pływackich.

Sędzia Główny - 1
starter - 1
kierownik zespołu sędziów mierzących czas - 1
sędziowie mierzący czas - po 3 na jeden tor
kierownik zespołu sędziów celowniczych - 1
sędziowie celowniczy - po 3 na każde miejsce
sędziowie torowi - po 1 na każdy tor
sędziowie stylu - 2
sędzia informator - 1
sekretarz zawodów - 1
kierownik wyścigów - 1
zastępca sędziego głównego - 1

Na wszystkich innych zawodach powinni być co najmniej:

Sędzia główny - 1
starter - 1
sędziowie mierzący czas - po 1 na tor
sędziowie celowniczy - po 1 na każde miejsce
sędziowie torowi - 1 na dwa tory
zastępca sędziego głównego - 1

d) Obowiązki i uprawnienia sędziów.

Sędzia Główny

1. Sprawuje całkowitą kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych urządzeń stosowanych na zawodach i regulaminu danych zawodów. Czuwa nad przestrzeganiem wszystkich przepisów i uchwał FINA oraz PZP i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących zawodów, których sposób załatwienia nie jest określony w przepisach i regulaminie.

2. Ma prawo interweniowania w trakcie przeprowadzanych zawodów w celu zapewnienia przestrzegania przepisów FINA i PZP.

3. Rozpatruje wszelkie protesty dotyczące odbywających się zawodów.

4. Decyduje, gdy oceny sędziów celowniczych i mierzących czas nie są zgodne, decyduje również o zastosowaniu automatycznego urządzenia do sędziowania - jeżeli takie jest do dyspozycji i jest sprawne w działaniu.

5. Zapewnia pełną obsadę sędziowską na poszczególnych stanowiskach, niezbędną do przeprowadzenia danej konkurencji lub zawodów.
Wyznacza zastępców w przypadku nieobecności sędziego, niezdolności do pełnienia funkcji lub stwierdzenia nieudolności. O ile uzna za stosowne może wyznaczyć dodatkowych sędziów.
Wyznacza sędziów stylu.
Uwaga. Zakres obowiązków i uprawnień dla zastępcy sędziego głównego ustala Sędzia Główny bez scedowania prawa podejmowania decyzji.

6. Daje sygnał starterowi bezpośrednio przed rozpoczęciem danej konkurencji, że wszyscy sędziowie są na miejscach i gotowi do pełnienia swych funkcji.
Uwaga. Ma prawo odgwizdać falstart. Sędzia Główny powinien posiadać gwizdek o innej tonacji niż sędzia starter.

7. Dyskwalifikuje zawodnika za przekroczenie przepisów, które sam dostrzeże, lub o którym zostanie powiadomiony przez innego upoważnionego sędziego.

8. Ma prawo wykorzystania każdego automatycznego urządzenia do sędziowania, jeśli jest ono oficjalnie zatwierdzone przez FINA.

Kierownik wyścigów

Zbiera zawodników i przygotowuje ich do startu przed każdą konkurencją.

Starter

1. Spełnia całkowitą kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy Sędzia Główny przekaże mu ją sygnałem przed rozpoczęciem wyścigu.

2. Współdziałając z Sędzią Głównym dyskwalifikuje zawodników za opóźnianie startu, umyślne nieposłuszeństwo wobec komendy lub inną formę złego zachowania się na starcie. Dyskwalifikacja taka nie będzie liczona jako falstart.

3. Ma całkowite prawo oceny czy start był prawidłowy, z tym jednak, że ostateczną decyzję wydaje Sędzia Główny.

4. Ma prawo przerwać wyścig po daniu sygnału do jego rozpoczęcia w każdej chwili.

5. W czasie startu zajmuje pozycję z boku pływalni w odległości mniej więcej 5 metrów od linii startowej, z której jest widoczny przez sędziów mierzących czas, a zawodniczy mogą słyszeć sygnał startu.
Uwaga. Prawo dyskwalifikowania zawodnika przysługuje wyłącznie Sędziemu Głównemu na wniosek startera lub na podstawie własnej decyzji Sędziego Głównego. Starter jest zobowiązany od momentu sygnału Sędziego Głównego zwrócić uwagę na zachowanie zawodników w trakcie przygotowania się do startu. Sygnał lub znak Sędziego Głównego dotyczy sędziów aby przygotowali się do pełnienia funkcji, nie dotyczy natomiast zawodników. Po sygnale Sędziego, starter gwizdkiem wzywa zawodników do zajęcia miejsc na tylnej krawędzi słupka startowego /w stylu grzbietowym - wejścia do wody/. Przy starcie do wyścigu w stylu grzbietowym starter zajmuje pozycję z boku na linii startu.

Kierownik zespołu sędziów mierzących czas

1. Wyznacza sędziom mierzącym czas ich miejsca i przydziela tory, za które są odpowiedzialni.

2. Wyznacza po 3 sędziów mierzących czas na każdy tor i zapewnia dwóch sędziów rezerwowych oznaczonych numerami 1 i 2, przez których mierzone czasy są wykorzystywane w kolejności numerów w przypadku, gdy któremukolwiek z sędziów mierzących czas zatrzyma się czasomierz przed rozpoczęciem wyścigu lub w czasie jego trwania.

3. Zbiera od sędziów mierzących czas karty startowe z adnotacją zmierzonego czasu i w razie potrzeby sprawdza czasomierze.

4. Zapisuje lub sprawdza oficjalny czas dla każdego toru.

Sędzia mierzący czas

1. Mierzy czas zawodnika na przydzielonym torze. Czasomierze powinny być sprawdzone pod względem działania przez kierownika zespołu sędziów mierzących cza, z którego powinien być sporządzony protokół.

Uwaga. Ustala się czas kontroli czasomierzy, bez względu na dystans w programie zawodów na 6 minut. Dopuszczalna tolerancja w czasie 0,4 sek.

2. Na sygnał startera do rozpoczęcia wyścigu uruchamia swój czasomierz, a zatrzymuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Po każdym wyścigu zapisuje natychmiast na karcie startowej czas wskazany na zatrzymanym przez siebie czasomierzu i przekazuje kartę kierownikowi zespołu sędziów mierzących czas. Na żądanie przedstawia swój czasomierz do sprawdzenia. Nie kasuje wskazań na czasomierzu dopóki nie otrzyma zezwolenia od kierownika zespołu sędziów mierzących czas lub Sędziego Głównego.

Uwaga. Jeżeli zastosowano automatyczne urządzenie do mierzenia czasu, to niezależnie od tego należy zapewnić komplet sędziów do ręcznego pomiaru czasu, zgodnie z pkt. 2 "kierownik zespołu sędziów mierzących czas". Poleca się wpisanie na karcie startowej międzyczasów na dystansie powyżej 100m.

Kierownik zespołu sędziów celowniczych

1. Wyznacza sędziom celowniczym ich stanowiska i przydziela miejsca, które powinni ustalić.

2. Przydziela sędziom celowniczym dodatkową funkcję obserwatorów nawrotów i zmian w wyścigach sztafetowych.

Uwaga. W wyścigu sztafetowym zawodnik startujący do następnej zmiany może oderwać stopy od słupka startowego wówczas, gdy jego poprzednik dotknie ściany pływalni po przepłynięciu swego dystansu,

3. Wyznacza sędziów torowych na przeciwległym od startu krańcu pływalni.

4. Po zakończeniu wyścigu zbiera wypełnione i podpisane przez każdego z sędziów celowniczych karty celowniczego i na ich podstawie ustala zwycięzcę i miejsca pozostałych zawodników w wyścigu oraz przekazuje je do Sędziego Głównego.

5. Jeżeli nie zastosowano automatycznego urządzenia do sędziowania, kierownik zespołu sędziów celowniczych ma prawo ustalenia miejsc jak i inni sędziowie celowniczy.

Uwaga. Jeżeli kierownik zespołu sędziów celowniczych sam osobiście obserwował wyścig i jest przekonany co do zgodnej kolejności zajętych miejsc przez zawodników, mimo, że z kart sędziów celowniczych to nie wynika, jest upoważniony do ustalenie tej kolejności jak sam zanotował. Natomiast jeśli kierownik zespołu sędziów celowniczych nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas w tej sytuacji decyzję podejmuje Sędzia Główny, kierując się jednak:
- osobistą obserwacją wyścigu, jak i jego zakończenia,
- czasami uzyskanymi przez zawodników,
- pełnym obiektywizmem i lojalnością sędziowską.

Sędzia celowniczy

1. Zajmuje miejsce na stopniowo wznoszących się stanowiskach umieszczonych na linii mety, z których zawodnicy byliby widoczni tak w czasie całego wyścigu, jak i  na mecie.

2. Zgodnie z przydzielonym do ustalenia miejscem określa, na którym torze płynący zawodnik zajmuje to miejsce. Na karcie celowniczego z określonym miejscem wpisuje numer toru i przekazuje ją do kierownika zespołu sędziów celowniczych.

3. W przypadku otrzymania polecenia, pełni funkcję sędziego torowego i obserwuje zmiany w wyścigach sztafetowych.

4. Gdy do dyspozycji jest automatyczne urządzenie do sędziowania, Sędzia Główny może z niego skorzystać przy zmianach w wyścigach sztafetowych.

Uwaga. Sędzia celowniczy nie może pełnić równocześnie funkcji sędziego mierzącego czas. W zawodach krajowych dopuszcza się stosowanie systemu, gdzie sędzia celowniczy ustala kolejności miejsc wszystkich zawodników startujących w wyścigu. W systemie takim obowiązuje nieparzysta liczba sędziów. W przypadku rozbieżności w ustaleniu miejsc, głos decydujący ma Sędzia Główny, tak jak podano w uwadze do pkt. 5 "kierownik zespołu sędziów celowniczych".

Ustalanie czasów i kolejności miejsc

1. Jeżeli przy ręcznym pomiarze czasu dwa chronometry wskazują ten sam czas, a trzeci wskaże inny, wówczas jeden z tych dwóch czasów uznany zostanie za czas oficjalny.

2. Jeżeli wszystkie trzy czasomierze wskazują różne czasy, wówczas czas środkowy zostanie uznany za oficjalny.

3. Jeżeli czasy wskazane na chronometrach różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas zawodnika drugiego jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu zawodnikom jednakowy czas średni uzyskany z dodania czasów obu zawodników i podzielenia sumy przez dwa. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc. Nie wolno ogłaszać czasów zawodników, które są niezgodne z oceną sędziów celowniczych.

Uwaga. Należy zwrócić uwagę na zastrzeżenia umieszczone w przepisie SW1.b, dotyczące stosowania automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.

Sędzia torowy

wyznaczony jest przez kierownika zespołu sędziów celowniczych i zajmuje miejsce na przydzielonym torze na przeciwległym od linii startu krańcu pływalni. Do jego obowiązków należy:

1. upewnić się, czy zawodnik wykonuje nawroty zgodnie z przepisami;

2. notowanie ilości odcinków /długości pływalni/ przepłyniętych przez zawodnika;

3. ustalenie przy wyścigach sztafetowych, czy startujący zawodnik jest w kontakcie ze słupkiem startowym, gdy poprzedni zawodnik dotyka ściany pływalni;

4. opisanie każdego naruszenia przepisów na odwrocie karty startowej danego toru, na którym zawodnik popełnił przewinienie.

Sędzia stylu

Sędziowie stylu są wyznaczani przez Sędziego Głównego, po jednym z każdego boku pływalni. Do ich obowiązków należy:

1. obserwacja wyścigów po obu stronach pływalni;

2. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących stylu pływackiego w danej konkurencji;

3. opisanie każdego naruszenia przepisów na odwrocie karty startowej danego toru, na którym zawodnik popełnił przewinienie.

SW 2. START

a) Start w stylu dowolnym, klasycznym i motylkowym odbywa się skokiem do wody. Na sygnał dany przez sędziego startera zawodnicy powinni zająć miejsca na tylnej krawędzi słupka startowego i tam pozostać. Na przygotowawczą komendę startera "na miejsca" powinni niezwłocznie przyjąć pozycję nieruchomą na przedniej krawędzi słupka startowego. W momencie stwierdzenia przez startera, że wszyscy zawodnicy znajdują się w pozycji nieruchomej, daje on natychmiast sygnał startowy /strzał, sygnał gwizdkiem lub brzęczkiem/.

b) Start do wyścigu w stylu grzbietowym i w sztafecie stylem zmiennym odbywa się w sposób podany w przepisie SW8.

c) Dopuszcza się dwa nieumyślne falstarty jednego zawodnika. Trzeci falstart eliminuje zawodnika, który go popełnił.

Uwaga. Nałożenie przez zawodnika w pozycji nachylonej przy zachowaniu pozycji nieruchomej, rąk /dłoni/ na przednią krawędź słupka startowego po komendzie "na miejsca" nie stanowi naruszenia niniejszego przepisu.
Umyślne lub złośliwe wykonanie lub spowodowanie falstartu powinno być ukarane upomnieniem przez startera.

d) Dyskwalifikacja zawodnika za złe zachowanie na starcie nie będzie liczona jako falstart zgodnie z punktem SW [nieczytelne].

SW 3. ROZSTAWIANIE W PRZEDBIEGACH I FINAŁACH

Na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Regionalnych i wszystkich otwartych międzynarodowych zawodach miejsca na starcie do każdej konkurencji w przedbiegach, półfinałach i finałach powinny być rozstawione w podany niżej sposób.

a) Eliminacje

1. Komitet Organizacyjny zawodów powinien otrzymać karty zgłoszeń zawodników z ich aktualnie najlepszymi czasami, które zostaną ułożone w kolejności. Karty zgłoszeń bez czasów będą umieszczone na końcu i ich rozstawienie będzie dokonane w drodze losowania.

2. Najszybszy zawodnik lub zespół sztafetowy będzie umieszczony w ostatnim przedbiegu, następny co do szybkości - w pzredostatnim i tak dalej, z tym, że każdy drugi zawonik w każdym przedbiegu będzie rozstawiany w ten sam "wznoszący się" sposób, poczynając od ostatniego przedbiegu, kończąc na pierwszym, aż wszyscy zawodnicy zostaną rozstawieni.

3. Wyznaczanie na tor /tor 1 jest z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do pływalni/ odbywa się w ten sposób, że najszybszego zawodnika lub zespół sztafetowy umieszcza się na centralnym torze, jeśli pływalnia ma nieparzystą ilość torów, lub na torze 3 albo 4, gdy pływalnia ma 6 lub 8 torów. Zawodnik mający drugi czas jest umieszczany po lewej stronie zawodnika najszybszego i w ten sposób, po lewej i po prawej stronie, rozmieszczani są zawodnicy zależnie od posiadanych czasów. Zawodnicy posiadający identyczne czasy powinni być wyznaczeni na swoje tory drogą losowania wg ww. wzorów.

b) Finał
Gdy nie zachodzi potrzeba przeprowadzania eliminacji tory wyznacza się wg zasad podanych w pkt. a.
Jeżeli przeprowadzono eliminacje, tory wyznacza się zgodnie z zasadami podanymi w pkt. a, z uwzględnieniem czasów uzyskanych w eliminacjach.
W przypadku uzyskania przez zawodników z tego samego lub różnych przedbiegów jednakowych czasów do jednej setnej sekundy na miejscu 6 lub 8, zostanie rozegrany repasaż, który odbędzie się co najmniej po jednej godzinie od zakończenia eliminacji.

c) W innych zawodach niż wymienione na wstępie przepisu SW 3. można przy wyznaczaniu torów zastosować losowanie.

SW 5. WYŚCIG

a) Zawodnik, który przeszkadza innemu zawodnikowi bądź to przecinając mu tor, bądź w jakiś inny sposób - podlega dyskwalifikacji. Jeśli przewinienie jest umyślne, Sędzia Główny zawiadamia o tym związek pływacki kraju, na którego terenie odbywają się zawody oraz macierzysty związek zawodnika, który to przewinienie popełnił.

b) Jeśli to przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, Sędzia Główny ma prawo zezwolić poszkodowanemu na start w następnym przedbieg lub, jeśli niewinienie miało miejsce w finale, może zarządzić powtórzenie finału.

c) We wszystkich konkurencjach zawodnik wykonujący nawrót powinien wejść w fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie wolno zrobić kroku ani odbijać się od dna pływalni. Końcowe ściany basenu muszą być pionowe, gładkie, bez poręczy lub innych podobnych urządzeń.

d) Stanie na dnie pływalni podczas wyścigu nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić po dnie.

e) Jeśli w wyścigu startuje tylko jeden zawodnik, powinien on przepłynąć cały dystans dla zaliczenia wyniku.

f) Jeśli w wyścigu sztafetowym startujący zawodnik oderwie nogi od słupka, zanim jego poprzednik dotknie ściany pływalni, to sztafeta jego zostanie zdyskwalifikowana, chyba, że zawodnik startujący powróci na linię startu przy ścianie /nie musi powracać na słupek startowy/.

g) Zawodnikowi nie wolno stosować jakichkolwiek przyborów, które by pomagały w uzyskiwaniu większej prędkości, lepszym utrzymywaniu się na wodzie lub zwiększeniu wytrzymałości w czasie wyścigu /rękawice, płetwy itp./.

h) Zawodnik musi ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował. Zawodnik płynący stylem klasycznym nie będzie zdyskwalifikowany przy wypłynięciu z toru, jeśli wykona jeden ruch pod wodą w celu powrotu na swój właściwy tor.

f) Samowolne wejście do wody:

- zawodnik, który nie startuje w danym wyścigu, a wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy zawodnicy startujący nie ukończą wyścigu, zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wyścigu, w którym sam ma startować;

- powyższy przepis dotyczy również członka sztafety, jak i całego zespołu.

SW 6. STYL KLASYCZNY

a) Ciało musi być utrzymane dokładnie w położeniu na piersiach, a obydwa barki powinny znajdować sięw linii poziomej, równolegle do powierzchni wody od początku pierwszego pociągnięcia ramion po starcie i przy nawrocie.

b) Wszystkie ruchy ramion i nóg powinny być równoczesne, symetryczne i wykonywane w jednej płaszczyźnie.

c) Ramiona począwszy od piersi muszą być wysuwane razem do przodu pod powierzchnią wody i przenoszone do tylu ruchem bocznym - jednocześnie i symetrycznie.

d) Stopy powinny być podciągane razem do przodu, kolana zgięte i rozwarte. Następnie nogi muszą być prowadzone ruchem ciągłym i półkolistym na zewnątrz i do tyłu aż do ich złączenia. Wszystkie poruszenia nóg i stóp powinny być równoczesne i symetryczne na tej samej płaszczyźnie. Ruchy nóg w płaszczyźnie pionowej są zabronione.

e) Dotknięcie ściany pływalni w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu musi być dokonane obiema rękami jednocześnie i na tej samej wysokości, a barki powinny znajdować się w linii poziomej, równolegle do powierzchni wody.

f) Część głowy /"czubek"/ powinna być stale wynurzona nad powierzchnią /lustrem/ wody, z wyjątkiem jednego ruchu ramion i jednego ruchu nóg po starcie i nawrocie, gdy zawodnik może go wykonać przy pełnym zanurzeniu przed powrotem na powierzchnię.
Uwaga:
Fala nie jest lustrem wody. Konkretnie chodzi tu o wyeliminowanie pływania nurkiem pod lustrem wody, które jest zabronione.

Stosowane po dotknięciu ściany oburącz po nawrocie przez zawodnika przeniesienie jednej ręki ponad powierzchnią wody z natychmiastowym wyprowadzeniem ręki pod powierzchnię wody nie narusza przepisu dotyczącego nawrotu.

SW 7. STYL MOTYLKOWY

a) Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie nad powierzchnią wody do przodu a następnie równocześnie i symetrycznie do tyłu.

b) Ciało musi być utrzymane dokładnie w położeniu na piersiach, a barki powinny znajdować się w linii poziomej, równolegle do powierzchni wody.

c) Wszystkie ruchy stóp muszą być wykonywane w sposób jednoczesny i symetryczny. Równoczesne ruchy nóg w płaszczyźnie pionowej /"delfin"/ są dozwolone. Nogi lub stopy nie muszą znajdować się na tym samym poziomie, ale żaden ruch przemienny nie jest dozwolony.

d) Dotknięcie ściany pływalni w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu musi być dokonane obiema rękami jednocześnie i na tej samej wysokości, a barki powinny znajdować się w linii poziomej, równolegle do powierzchni wody.

e) Po starcie i nawrotach zawodnikowi wolno wykonać pod wodą jeden lub kilka ruchów nogami oraz jeden ruch ramion w celu wypłynięcia nad powierzchnię wody.

SW 8. STYL GRZBIETOWY

a) Zawodnicy zajmują pozycje w wodzie, zwróceni twarzami do ściany startowej, z rękami opartymi na uchwytach startowych. Stopy łącznie z palcami powinny znajdować się pod powierzchnią wody.

Umieszczenie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

b) Po sygnale startowym i po nawrocie zawodnik odbija się od ściany i płynie przez cały czas wyścigu na plecach. Zawodnik nie może oderwać dłoni od uchwytów przed sygnałem startowym.

c) Zawodnik, który zmieni swą naturalną pozycję na plecach, zanim najdalej wysuniętą częścią ciała nie dotknie ściany pływalni w celu wykonania nawrotu lub zakończenia wyścigu, będzie zdyskwalifikowany.
Uwaga. Jest dozwolone przekręcanie się w płaszczyźnie pionowej po dotknięciu ściany najdalej wysuniętą częścią ciała dla wykonania nawrotu, lecz zawodnik musi powrócić do pozycji na plecach, zanim stopy nie stracą kontaktu ze ścianą.

SW 9. STYL DOWOLNY

Styl dowolny oznacza, że zawodnik może płynąć jakimkolwiek stylem, z wyjątkiem konkurencji indywidualnej i sztafetowej w stylu zmiennym, gdzie w tym wypadku styl dowolny oznacza inny styl niż klasyczny, motylkowy i grzbietowy.

W stylu dowolnym zawodnik przy nawrocie lub zakończeniu wyścigu może dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała. Dotknięcie ściany ręką nie jest obowiązkowe.

SW 10. PROTESTY

Skargi i protesty składa się na piśmie Sędziemu Głównemu w ciągu 30 minut od chwili zdarzenia, którego dotyczą. Jeżeli jednak powód protestu był znany przed wyścigiem, protest musi być złożony zanim zostanie podany sygnał do startu. Wszystkie protesty są rozpatrywane przez zarząd Związku lub Komitet wyznaczony przez Związek kraju, w którym się zawody odbywają, a podczas Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata - przez Biuro FINA. Jeżeli sędziowie są uznani lub wyznaczeni przez Związek krajowy, żadne protesty lub odwołania przeciwko ich orzeczeniom w zakresie stwierdzenia przekroczenia przepisów lub ustalenia kolejności miejsc nie są dopuszczalne. Decyzje podjęte w tych sprawach są ostateczne.

Uwaga. W warunkach krajowych protesty rozpatruje Sędzia Główny po odebraniu pisma protestowego z załączonym wadium protestowym w wysokości ustalonej regulaminem lub przez Sędziego Głównego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przez Sędziego Głównego, wadium protestowe Sędzia Główny ma obowiązek wpłacić do OZP WFS na zawodach szczebla okręgowego, zaś na zawodach centralnych - do PZP.

Warszawa, 1977