Przepisy pływania 2002 - 2005

piątek, 17 września 2010 21:13
Array Drukuj Array

SW 1 Kierownictwo zawodów

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu, sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:
sędzia główny (1)
sędziowie stylu (4)
starterzy (2)
kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu pływalni)
kierownik sekretariatu (1)
sekretarz (1)
kierownicy wyścigów (2)
obsługa linki przedwczesnego startu (1)
informator (1)

SW 1.2.2 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów, co podlega, tam gdzie jest to stosowne, zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze.

SW 1.2.3 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, 3 sędziów mierzących czas na każdym torze i 2 sędziów mierzących czas dodatkowo.

SW 1.2.4 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, wymagany jest sędzia - kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

Uwaga:
Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów:
na pływalni 25 m - 20 sędziów + sekretariat
na pływalni 50 m - 24 sędziów + sekretariat

SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami pływackimi przez delegata FINA i przez członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.

SW 1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.

SW 2 Sędziowie

SW 2.1 Sędzia główny

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagań lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA i rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygnięcie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczą ce trwających zawodów.

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych, gdy jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej powinny być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w p. SW 13.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów. Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile uzna to za konieczne.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnał pływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająć swoje miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet zmiennych, sygnalizujący, że powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi główny gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty lub pływaka sztafety zmiennej do bezzwłocznego zajęcia pozycji startowej. Gdy pływacy i sędziowie są przygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy są pod kontrolą startera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawać w tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:
Sędzia główny wyciągniętą rękę w kierunku startera trzyma tak długo aż starter da sygnał do startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękę to jest to znak dla startera, że ma on wstrzymać start.

SW 2.1.6 Sędzia główny powinien zdyskwalifikować każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże.

SW 2.2 Starter

SW 2.2.1 Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu gdy sędzia główny przekaże mu ją (SW 2.1.5) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się zgodnie z SW 4.

SW 2.2.2 Starter powinien zgłosić sędziemu głównemu opóźnianie startu przez pływaka, umyślne zakłócanie porządku lub inną formę złego zachowania mającego miejsce na starcie, lecz jedynie sędzia główny może zdyskwalifikować pływaka za takie opóźnianie, umyślne zakłócanie porządku lub złe zachowanie. Dyskwalifikacja taka nie będzie liczona jako przedwczesny start.

SW 2.2.3 Starter powinien mieć możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

SW 2.2.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w odległości około 5 m. od krawędzi startowej pływalni, skąd sędziowie mierzący czas mogą widzieć i/lub słyszeć sygnał startu, a pływacy mogą słyszeć sygnał.

Uwaga:
Przy starcie do wyścigu w stylu grzbietowym, starter zajmuje pozycję z boku pływalni w przedłużeniu linii startu.

SW 2.3 Kierownik wyścigu

SW 2.3.1 Zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.

SW 2.3.2 Kierownik wyścigu informuje sędziego głównego o każdym zauważonym naruszeniu przepisów, dotyczących reklamy (GR 7) oraz jeżeli wywołany pływak jest nieobecny.

SW 2.4 Kierownik inspektorów nawrotów

SW 2.4.1 Kierownik inspektorów nawrotów powinien zapewnić, aby inspektorzy nawrotów wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów.

SW 2.4.2 Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zgłoszenia od inspektorów nawrotów, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie przepisów i powinien przedstawić je bezzwłocznie sędziemu głównemu.

SW 2.5 Inspektorzy nawrotów

SW 2.5.1 Inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po obu stronach pływalni.

SW 2.5.2 Każdy inspektor nawrotów powinien dopilnować, że pływacy wykonują nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami, poczynając od początku ostatniego ruchu ramieniem przed dotknięciem i kończąc wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramieniem po nawrocie. Inspektor nawrotów na startowym końcu pływalni, powinien dopilnować aby pływacy przestrzegali stosownych przepisów od startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion. Inspektorzy nawrotów na końcu pływalni, na którym ma miejsce zakończenie wyścigu, muszą dopilnować aby pływacy kończyli wyścig zgodnie z aktualnymi przepisami.

SW 2.5.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m każdy inspektor nawrotów na nawrotowym końcu pływalni, powinien notować ilość odcinków pokonanych przez pływaka na jego torze i informować pływaka, odnośnie pozostającej ilości odcinków do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczbą . Może zostać użyte urządzenie półautomatyczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

SW 2.5.4 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, powinien dać sygnał ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości pływalni i (5) m do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygnał ten może być powtarzany po nawrocie dopóki pływak nie dopłynie do znaku 5 m na linie. Sygnałem ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.

SW 2.5.5 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, powinien w wyścigach sztafetowych określić, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową, gdy poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna aparatura do sędziowania zmian w sztafecie, to powinna ona być zastosowana zgodnie z SW 13.1.

SW 2.5.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.

Uwaga:
W zawodach krajowych, gdzie nie zastosowano aparatury automatycznej, funkcje inspektorów nawrotów po stronie startu pełnią sędziowie mierzący czas.

SW 2.6 Sędziowie stylu

SW 2.6.1 Sędziowie stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.

SW 2.6.2 Każdy sędzia stylu powinien zapewnić, że przestrzegane są przepisy dotyczące stylu pływania dla właściwej konkurencji i obserwować nawroty, pomagają c inspektorom nawrotów.

SW 2.6.3 Sędziowie stylu powinni zgłosić o jakimkolwiek naruszeniu przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce wyszczególniając konkurencję, numer toru i naruszenie przepisów.

SW 2.7 Kierownik sędziów mierzących czas

SW 2.7.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzą ce wszystkim sędziom mierzą cym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każ dym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są trzy (3) czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.7.2 Kierownik sędziów mierzących czas, zbiera od sędziów mierzących czas na każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne, kontroluje ich czasomierze.

SW 2.7.3 Kierownik sędziów mierzących czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas na karcie na każ dym torze.

SW 2.8 Sędziowie mierzący czas

SW 2.8.1 Każdy sędzia mierzący czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny być certyfikowane.

SW 2.8.2 Każdy sędzia mierzą cy czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał startu i zatrzymać , gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie mierzą cy czas mogą być poinstruowani przez kierownika sędziów mierzących czas aby rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100 m.

SW 2.8.3 Bezpośrednio po wyścigu, sędziowie mierzą cy czas na każdym torze, notują wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je kierownikowi sędziów mierzących czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do kontroli. Nie kasują wskazań na czasomierzach, dopóki nie otrzymają sygnału „skasować czasomierze” od kierownika sędziów mierzących czas lub od sędziego głównego.

SW 2.8.4 W przypadku nie stosowania wspierającego systemu video, może być konieczne korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.

SW 2.9 Kierownik sędziów celowniczych

SW 2.9.1 Kierownik sędziów celowniczych wyznacza dla każdego sędziego celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma ustalić.

SW 2.9.2 Po zakończeniu wyścigu, kierownik sędziów celowniczych zbiera podpisane karty celownicze od każdego sędziego celowniczego i ustala kolejność miejsc, które przekazuje bezpośrednio do sędziego głównego.

SW 2.9.3 Gdy do sędziowania zakończenia wyścigu zastosowana jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, kierownik sędziów celowniczych po każ dym wyścigu musi przedstawić kolejność wyścigu zarejestrowaną przez aparaturę.

Uwaga:
Jeżeli nie zastosowano automatycznego urządzenia do sędziowania, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy. Jeżeli sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:
- osobistą obserwacją wyścigu i jego zakończenia
- czasami uzyskanymi przez pływaków
- pełnym obiektywizmem i lojalnością sędziowską

SW 2.10 Sędziowie celowniczy

SW 2.10.1 Sędziowie celowniczy usytuowani są na podniesionych miejscach, w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu, skąd mają przez cały czas przejrzysty widok toru i linii zakończenia wyścigu, chyba że obsługują oni automatyczną aparaturę do sędziowania na torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy zakończeniu wyścigu.

SW 2.10.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy rozstrzygają i notują kolejność miejsc, zajętych przez zawodników. Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie mogą spełniać funkcji, jako mierzący czas w tej samej konkurencji.

SW 2.11 Sekretariat

SW 2.11.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników wydruku komputera lub wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu, otrzymanych od sędziego głównego. Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelnić podpisanie wyników przez sędziego głównego.

SW 2.11.2 Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub z finałów, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, sporządzają wykaz nowo ustanowionych rekordów, prowadzą punktację tam, gdzie ona obowiązuje.

SW 2.12 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od siebie, chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.

SW 3.1 Eliminacje

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników, uzyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym i ułożone przez komitet organizacyjny wg kolejności czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez podanego czas  będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniż ej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następują cy sposób:

SW 3.1.1.1 Jeśli jest jeden przedbieg, to powinien on być rozstawiony jako finałowy i rozgrywany tylko w sesji finałowej.

SW 3.1.1.2 Jeżeli są dwa przedbiegi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w drugim przedbiegu, następny najszybszy pływak w pierwszym przedbiegu, następny najszybszy pływak w drugim przedbiegu, następny najszybszy pływak w pierwszym przedbiegu itd.

SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy przedbiegi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim przedbiegu, następny najszybszy pływak w drugim przedbiegu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim przedbiegu, piąty w drugim, szósty najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery przedbiegi lub więcej, to ostatnie trzy przedbiegi tej konkurencji powinny być rozstawiane zgodnie z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Przedbieg poprzedzający ostatnie trzy przedbiegi, powinien składać się z następnych najszybszych pływaków. Przedbieg poprzedzający ostatnie cztery przedbiegi, powinien składać się z następnych najszybszych pływaków itd. Tory, w każ dym przedbiegu powinny być przydzielane w porządku maleją cym wg przedłożonych czasów, zgodnie ze wzorem podanym poniż ej w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 Wyjątek: gdy są dwa lub więcej przedbiegów w konkurencji, to powinno być minimum trzech pływaków rozstawionych w każdym przedbiegu, ale kolejne skreślenia mogą zredukować ilość pływaków w tym przedbiegu do mniej niż trzech.

SW 3.1.2 Z wyjątkiem konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, przydział torów powinien się odbywać (tor nr 1 powinien się znajdować z prawej strony stojąc na końcu startowym przodem do pływalni) poprzez umieszczenie najszybszego pływaka lub zespołu na środkowym torze pływalni, na pływalniach o nieparzystej ilości torów, lub na torze 3 lub 4 odpowiednio na pływalniach o 6-ciu lub 8-miu torach. Pływak z następnym najlepszym czasem powinien być umieszczony po jego lewej stronie, pozostali naprzemiennie po prawej i lewej zgodnie z podanymi czasami. Pływakom z identycznymi czasami, tory są przydzielane poprzez losowanie zgodnie z podanym wcześniej wzorem.

SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od decyzji kierownictwa zawodów, wyścig może być rozpoczynać się zarówno z jednego jak i z drugiego końca pływalni w zależności od takich czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd. Kierownictwo zawodów powinno powiadomić pływaków o ich decyzji wystarczająco wcześnie przed  rozpoczęciem zawodów. Niezależnie od tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być rozstawieni na tych samych torach.

SW 3.2 Półfinały i Finały

SW 3.2.1 W wyścigach półfinałowych, serie powinny być rozstawione zgodnie z SW 3.1.1.2

SW 3.2.2 Gdy nie ma potrzeby przeprowadzania eliminacji, tory przydzielane są zgodnie z SW 3.1.2. Jeżeli eliminacje odbyły się to tory powinny być przydzielane jak w SW 3.1.2 jednak w oparciu o czasy uzyskane w tych eliminacjach.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im ósme lub szesnaste miejsce, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający, który pływak kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się nie później niż w jedną godzinę po tym, jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swój wyścig eliminacyjny. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy powinien odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig.

SW 3.2.4 Gdy jeden lub więcej pływaków wycofa się z wyścigu półfinałowego lub finałowego (A lub B) zostaną powołani zawodnicy rezerwowi w kolejności zajętych miejsc w eliminacjach lub półfinałach. Konkurencja lub konkurencje muszą być ponownie rozstawione i muszą być wydane listy startowe, precyzują ce zmiany lub zastępstwa, jak to opisano w SW 3.1.2.

SW 3.3 W innych zawodach dla przydzielania torów można zastosować losowanie.

SW 4. Start

SW 4.1. Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym rozpoczyna się skokiem. Na długi gwizdek (SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.

SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe (SW 6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę „na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.

SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez głośniki zamontowane po jednym przy każ dym słupku startowym.

SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnał nie powinien być dany, lecz pozostali pływacy powinni być zawróceni i wystartować ponownie.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym sposobem, z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny sposób pływania niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolną częścią ciała. SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem, głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6 Styl grzbietowy.

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Stopy, wraz z palcami znajdują się pod powierzchnią wody. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig, z wyjątkiem gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączają c 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.4 W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową , do pozycji na piersiach, po czym następuje ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Z chwilą gdy ciało zmieniło pozycję z położenia na plecach, każde kopnięcie lub pociągnięcie ramieniem musi być częścią ciągłej akcji nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany. W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała.

SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach. W czasie dotknięcia ciało może być zanurzone.

SW 7 Styl klasyczny.

SW 7.1 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Przekręcanie ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolone.

SW 7.2 Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.

SW 7.4 Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony ruch nożycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.6 Przy każ dym nawrocie i na przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniż ej lustra wody. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.

SW 7.7 W czasie każdego pełnego cyklu ruchowego jednego ruchu ramion i jednego ruchu nóg, w tej kolejności, jakaś część głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody, z wyjątkiem cyklu po starcie i po każdym nawrocie, kiedy pływak może wykonać jeden pełny ruch ramion do tyłu w kierunku nóg i jedno kopnięcie nogami, będąc całkowicie zanurzonym. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody, zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz w najszerszej części drugiego pociągnięcia.

SW 8. Styl motylkowy

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu.

SW 8.2 Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Pozycja nóg lub stóp nie musi być na tym samym poziomie ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do następnego nawrotu lub finiszu.

SW 9. Styl zmienny

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny.

SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny.

SW 9.3 Zakończenie pływania każ dym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym stylu.

SW 10 Wyścig

SW 10.1 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.

SW 10.2 Pływak powinien ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.3 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.4 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić.

SW 10.5 Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.

SW 10.6 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.

SW 10.7 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie lub ubiór urządzeń, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładać okulary pływackie.

SW 10.8 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 10.9 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków.

SW 10.10 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany, będzie zdyskwalifikowana, chyba że pływak powróci do miejsca startu przy ścianie, nie koniecznie musi powrócić na słupek startowy.

SW 10.11 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich zespołów ukończą wyścig - będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.12 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku udokumentowanego przez lekarza wypadku.

SW 10.13 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.

SW 10.14 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.

SW 10.15 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub system dający taki efekt.

SW 11. Pomiar czasu.

SW 11.1 Działanie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu musi być nadzorowane przez wyznaczonych sędziów. Czasy zarejestrowane przez aparaturę powinny być wykorzystane do określenia zwycięzcy, kolejności wszystkich zajętych miejsc i czasów uzyskanych na każdym torze. Określone w ten sposób zajęte miejsca i uzyskane czasy mają pierwszeństwo przed decyzjami sędziów celowniczych i sędziów mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno wykazane, że nastą pił błąd aparatury lub gdy pływakowi nie udało się jej uaktywnić decyzje sędziów celowniczych i czasy zanotowane przez sędziów mierzących czas powinny być oficjalne (patrz SW 13.3).

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane tylko do 1/100 sekundy. Gdy możliwe jest rejestrowanie do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy,którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.

SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane jak następuje:

SW 11.3.1 Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas a trzeci inny, dwa identyczne czasy stanowią czas oficjalny.

SW 11.3.2 Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy stanowi czas oficjalny.

SW 11.3.3 W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym czasem jest czas średni.

Uwaga:
Jeżeli czasy zarejestrowane przez czasomierze różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas drugiego pływaka jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu pływakom jednakowy czas średni, uzyskany z dodania czasów obu pływaków i podzieleniu sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc. Nie wolno ogłaszać czasów pływaków, które są nie zgodne z oceną sędziów celowniczych.

SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca.

SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu dyskwalifikacji są odnotowywane jako wyniki oficjalne.

SW 11.6 Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi sztafetowe powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach.

SW 12. Rekordy Świata

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 100, 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.3 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.

SW 12.4 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do wiadomości publicznej, poprzez ogłoszenie przynajmniej na trzy dni przed planowaną próbą . W indywidualnym wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako wyścig z czasem w czasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni przed jej odbyciem.

SW 12.5 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, w którym działa.

SW 12.6 Rekordy świata są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.

SW 12.7 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każ dy pływak, który przypłyną ł równocześnie jest zwycięzcą .

SW 12.8 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z postanowieniami tego rozdziału, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.9 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata na odcinku pośrednim jeśli on, jego trener lub kierownik poprosi sędziego głównego aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.

SW 12.10 Zgłoszenie rekordów świata musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA (patrz zał.) przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe. Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu 14 dni od uzyskania wyniku.

SW 12.11 Zgłoszenie rekordu świata powinno być wstępnie dokonane telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu 7 dni od uzyskania wyniku.

SW 12.12 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takim wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile to konieczne dla zapewnienia aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy sposób przez odpowiednie władze.

SW 12.13 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata, dopilnowuje aby informacja została opublikowana i, aby osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.

SW 12.14 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.

SW 12.15 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.11 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okaż ą się słuszne.

SW 12.16 Jeśli zgłoszenie rekordu świata zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do przekazania pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.

Uwagi dotyczące rekordów Polski:
1. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów młodszych 16, 15, 14 w pływaniu mogą być ustanowione wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego urządzenia do pomiaru czasu.
2. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 lat i seniorów. Dopuszcza się możliwość ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej kategorii wiekowej.
3. Rekordy Polski w wyścigach sztafetowych mogą być ustanawiane w relacji reprezentacji Polski i zespołów klubowych. Sztafeta złożona z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego zawodnika.
4. Rekordy Polski notowane są przez PZP oddzielnie na pływalniach 25 i 50 m posiadających metryki pomiaru długość (homologacje).
5. Organizator zawodów, na których uzyskano wynik lepszy od aktualnego rekordu Polski, ma obowiązek dostarczyć do PZP czytelnie wypełnioną „kartę startową”, zawierającą wszystkie pozycje z wpisanym ostatecznym wynikiem, określeniem pomiaru czasu i podpisem sędziego głównego, sędziów mierzących czas, z których przynajmniej jeden musi posiadać klasę związkową .
6. Wynik rekordowy uzyskany za granicą może być zatwierdzony na podstawie sprawozdania z zawodów, dostarczonego do PZP przez kierownika lub trenera ekipy.
7. Rekordy Polski seniorów i juniorów, kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych notowane są w konkurencjach objętych systemem współzawodnictwa poszczególnych roczników.
8. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.

SW 13 Postępowanie przy sędziowaniu automatycznym

SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak ustalone, a także ocena zmian sztafetowych mają pierwszeństwo nad decyzjami sędziów mierzących czas.

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu rejestruje miejsce i czas każdego pływaka w danym wyścigu, należy:

SW 13.2.1 Odnotować wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane przez aparaturę pomiarową;

SW 13.2.2 Odnotować czasy i miejsca rejestrowane przez sędziów;

SW 13.2.3 Ustalić ranking kolejności miejsc i czasów zarejestrowanych przez aparaturę, które będą oficjalnymi miejscami i czasami.

SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak następuje:

SW 13.2.3.1 Pływak z czasem i miejscem zarejestrowanym przez automatyczną aparaturę pomiarową musi zachować swoje miejsce w stosunku do innych pływaków mających czas i miejsce zarejestrowane przez automatyczną aparaturę pomiarową w tym wyścigu.

SW 13.2.3.2 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała miejsca, lecz zarejestrowała czas będzie miał ustalone miejsce na podstawie porównania jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej z czasami innych pływaków zmierzonymi przez automatyczną aparaturę pomiarową.

SW 13.2.3.3 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie zarejestrowała ani miejsca ani czasu zajmuje miejsce ustalone na podstawie czasu zarejestrowanego przez pomiar półautomatyczny lub na podstawie czasów zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.

SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa się jak następuje:

SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich pływaków, którym automatyczna aparatura pomiarowa zmierzyła czas, będzie ten czas.

SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich pływaków nie mających czasów zarejestrowanych przez automatyczną aparaturę pomiarową, jest czas z trzech czasomierzy cyfrowych lub pomiar półautomatyczny.

SW 13.4 Dla określenia relatywnej kolejności finiszu dla różnych serii postępować należy jak następuje:

SW 13.4.1 Kolejność wszystkich zawodników zostanie ustalona na podstawie porównania ich oficjalnych czasów.

SW 13.4.2 Jeżeli oficjalny czas pływaka jest równy oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub więcej pływaków, wszyscy pływacy mający taki sam czas zajmują to samo miejsce w tej konkurencji.