Klasy sędziowskie

Wszystko o sędziowaniu pływania!

W sporcie pływackim wyróżnia się szereg klas sędziowskich, które nakreślają ścieżkę rozwoju i wskazują na poziom doświadczenia sędziego.

Klasy sędziowskie i warunki ich uzyskania określa Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego

Sędziowie okręgowi

Uprawnienia sędziego okręgowego nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Sędzia klasy drugiej

Warunki uzyskania:

 • ukończony 16-ty rok życia
 • posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego
 • ukończenie kursu sędziowskiego i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego

Sędzia klasy pierwszej

Warunki uzyskania:

 • posiadanie uprawnień sędziego klasy drugiej
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego
 • minimum 3-letni staż sędziowski w klasie drugiej
 • ukończenie kursu dokształcającego na uprawnienia sędziego klasy pierwszej i zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego

Sędziowie związkowi

Uprawnienia sędziego związkowego nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Warunki uzyskania:

 • posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej
 • posiadanie wykształcenia minimum średniego-matura
 • minimum 10-letni staż sędziowski w wszystkich klasach łącznie – w tym 5-letni aktywny staż w klasie pierwszej
 • wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich
 • znajomość, co najmniej jednego języka obcego
 • nienaganna postawa moralna
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego

Uprawnień sędziego klasy związkowej nie nadaje się etatowym instruktorom i trenerom pływania, pobierającym wynagrodzenia z tego tytułu.

Analizy pracy sędziów klasy związkowej

Tytuły sędziowskie

Sędziowie związkowi z długoletnim stażem, mogą zostać wyróżnieni przyznaniem tytułu sędziowskiego, w wyrazie uznania ich zasług dla rozwoju sportu pływackiego.

Zasłużony sędzia związkowy PZP

Tytuł „Zasłużony Sędzia Związkowy” przyznaje się aktywnym sędziom pływania, spełniającym kryteria okreśolne w regulaminie nadawania tytułu.

Honorowy sędzia związkowy PZP

Tytuł „Honorowy Sędzia Związkowy” przyznaje się osobom kończącym karierę sędziowską, spełniającym kryteria okreśolne w regulaminie nadawania tytułu.

Sędziowie międzynarodowi

Wyróżniający się sędzia związkowy może uzyskać tytuł sędziego międzynarodowego, po uzyskaniu wpisu na listę FINA. Warunkiem uzyskania wpisu jest długoletni, nienaganny staż sędziowski, wykształcenie minimum matura oraz praktyczna znajomość języka angielskiego. Dokonanie wpisu na listę sędziów międzynarodowych FINA następuje na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, zaakceptowany przez zarząd Polskiego Związku Pływackiego po zatwierdzeniu przez FINA.

Legitymacja sędziowska

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień sędziowskich jest legitymacja sędziowska Polskiego Związku Pływackiego:

 • legitymacje sędziego klasy drugiej i pierwszej wydaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.
 • legitymacje sędziego związkowego wydaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego.
Instagram