Jak zostać sędzią?

Wszystko o sędziowaniu pływania!

Aby uzyskać uprawnienia do sędziowania zawodów pływackich należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończony 16 rok życia,
  • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
  • ukończyć kurs sędziowski
  • zdać egzamin kwalifikacyjny

Kursy i egzaminy organizują Okręgowe Związki Pływackie.

Najlepszym źródłem informacji o planowanych kursach są strony internetowe Okręgowych Związków Pływackich i oczywiście członkowie Prezydiów Kolegiów Sędziów poszczególnych Okręgowych Związków Pływackich właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Czasami informacje nt. organizowanych kursów pojawiają się w pływalniach i w klubach pływackich.

Artykuły na temat kariery sędziowskiej

Instagram