SW 1 Kierownictwo zawodów

SW 1 Kierownictwo zawodów

Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii tekstów omawiających przepisy pływania. Omówienie przepisów rozpoczynamy od pierwszego rozdziału przepisów pływania FINA pod tytułem Kierownictwo zawodów.

Przepisy zawarte w rozdziale SW 1 określają zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenia zawodów, a także liczbę sędziów niezbędnych do prowadzenia zawodów w zależności od rodzaju dostępnego systemu pomiaru czasu.

Pamiętać należy, że wiele przepisów pływania FINA odnosi się przede wszystkim do zawodów organizowanych przez FINA, takich jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. Dla zawodów organizowanych przez Polski Związek Pływacki lub zawodów okręgowych zastosowanie mają odpowiednio: Regulamin organizacji zawodów centralnych w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego oraz Wytyczne Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów pływackich. Oba regulaminy dostępne są na oficjalnej stronie PZP w zakładce Regulaminy i przepisy.

Poniżej przeanalizujemy indywidualnie każdy z przepisów rozdziału SW 1, a także wyjaśnimy jakie regulacje mają zastosowanie w przypadku zawodów krajowych.

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu, sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.

Organizator zawodów, a dokładniej jego właściwe władze, wyznacza osobę lub grupę osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

Dla mistrzostw międzynarodowych, właściwe władze to odpowiednio Biuro FINA dla zawodów ogólnoświatowych i Biuro LEN dla mistrzostw Europy. Kierownictwo sportowe sprawują Komisje składające się z członków Komitetów Technicznych Pływania tych organizacji.

W przypadku zawodów centralnych PZP, kierownictwo sportowe zawodów sprawuje PZP za pośrednictwem Komisji Techniczno-Odwoławczej lub Delegata PZP, natomiast przedstawicielem gospodarza jest Naczelnik Zawodów.

Na zawodach okręgowych, kierownictwo sportowe sprawuje OZP, którego pełnomocnikiem jest Komisja Techniczno-Odwoławcza lub Delegat, a w razie ich niepowołania, Naczelnik Zawodów.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:
• sędzia główny (2)
• kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)
• sędziowie stylu (4)
• starterzy (2)
• kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
• inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)
• kierownik sekretariatu (1)
• kierownicy wyścigów (2)
• informator (1)

SW 1.2.1 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów, co podlega, tam gdzie jest to stosowne, zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze.

Na zawodach centralnych PZP obowiązuje następująca minimalna liczba sędziów:

  • sędziowie główni – 1 lub 2,
  • na pływalni 6 torowej – 20 sędziów,
  • na pływalni 8 torowej – 24 sędziów,
  • na pływalni 10 torowej – 28 sędziów.

Sędziowie główni, a także ewentualnie starterzy oraz sędziowie stylu, są zatwierdzani przez Prezesa PZP na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów PZP. Pozostałych sędziów powołuje Prezydium Kolegium Sędziów OZP, na którego terenie odbywa się impreza.

Na zawodach okręgowych, komisję sędziowską powołuje Prezydium Kolegium Sędziów OZP, przy uwzględnieniu następującej minimalnej liczby sędziów:

  • na pływalni 6 torowej – 15 sędziów,
  • na pływalni 8 torowej – 18 sędziów,
  • na pływalni 10 torowej – 21 sędziów.

Informator wyznaczany jest bezpośrednio przez organizatora zawodów.

SW 1.2.2 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, jednego (1) sędziego mierzącego czas na każdym torze i jednego (1) sędziego mierzącego czas dodatkowo.

Na zawodach rozgrywanych w Polsce, inspektorzy nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełnią dodatkowo funkcję sędziów mierzących czas, obsługując przyciski toru (pomiar półautomatyczny) oraz stopery (pomiar ręczny). Kierownik inspektorów nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełni dodatkowo funkcję kierownika sędziów mierzących czas.

SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się czasomierzami cyfrowymi, może być wykorzystany kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

Na zawodach rozgrywanych w Polsce zawsze stosowane są stopery cyfrowe. Jeżeli to konieczne, wyznacza się jednego (1) sędziego celowniczego.

SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami pływackimi przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.

Obiekt, na którym są organizowane imprezy centralne, musi spełniać wymogi określone przez PZP. Odbiór obiektu przez sędziego głównego i Delegata PZP następuje przed konferencją techniczną.

Pływalnie, na których rozgrywane są imprezy okręgowe muszą spełniać wymogi dotyczące przygotowania obiektu do organizacji okręgowych zawodów pływackich.

SW 1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.

Podowodny sprzęt do filmowania nie może ograniczać swobody poruszania się zawodników w wodzie, ani utrudniać im orientacji. W trakcie zawodów, w niecce pływalni nie mogą więc przebywać nurkowie nagrywający przebieg rywalizacji albo wykonujący zdjęcia podwodne.

Instagram